Risiko og SikkerhetKrav til sikkert arbeid

I forhold til myndigheter, så er det en del krav om utførelse av risikoanalyser, opplæring, prosedyrer og registreringer. Her er det fort gjort å komme bakpå om man ikke jevnlig følger opp og oppdaterer.

Minimumskrav til arbeidsprosesser

Dette er minimumskrav som myndigheter krever skal dokumentere at man har kontroll på risiko i forhold til sikkerhet, miljø og brann. Mange strever med minimumskravende fordi denne typen aktiviteter krever en del ressursbruk. Ofte får aktivitetene mest oppmerksomhet ved tilsyn, revisjon eller avviksbehandling. Som regel blir det for lite og man klarer da ikke å oppfylle minstekravene. Minimumskravene krever kontinuerlig oppfølging av følgende:

 • Risikoevalueringer av alle arbeidsprosesser. Hvor risikoreduserende tiltak er påkrevet, refereres det til relevant dokumentasjon i evalueringen. Risikoevaluering er her benyttet i stedet for risikoanalyse fordi det er få formelle krav til utførelsen. Her må også medvirken fra ansatte kunne dokumenteres.
 • Opprettelse av prosedyrer for sikker utførelse av arbeidsprosesser
 • Opplæring av ansatte i sikker utførelse
 • Registrering av opplæringen på individnivå (gjelder også for dokumentert opplæring). Dette har et omfang som lett undervurderes og ofte kan ikke bedrifter dokumentere opplæring tilfredsstillende.

I tillegg til å ville oppfylle myndighetskrav, så har noen også interne krav om antall skader. Her snakker vi om bedrifter som målrettet ønkser å redusere antall skader og har dette som en prioritet som ledelsen blir målt på. Minimumskravene er mye rettet mot forhold utenfor den enkelte arbeidstaker og vil ikke være nok for å redusere antall skader.

De som ønsker å lykkes med sikkerhet må også arbeide med det som er inne i hodet på ansatte. Og som vanlig vil det da være behov for et stort engagement og oppfølging fra ledelsens side.

Minimumskrav til utstyr

 • Utstyr må fysisk være CE-merket. Da har man dokumentert at produsenten har produsert en maskin som i utgangspunktet tilfredsstiller kravene i maskinforskriften. Unntaket er utstyr før 1995 – men det må uansett være sikkert i bruk og oppfylle mange av de samme kravene.
 • Sikkerhetsdokumentasjonen i forhold til bruk må være tilgjengelig.
 • Teknisk dokumentasjon må være tilgjengelig.
 • Man må ta vare på samsvarserklæringer. Ikke alt utstyr er her like viktig, men man ønsker ikke å stå uten samsvarserklæring på kritisk utstyr den dagen den trengs. Utstyr kan fortsatt være kritisk 10-20 år etter kjøp og det er ikke sikkert leverandøren da er behjelpelig.
 • Mye utstyr har krav om dokumentert opplæring og noe utstyr krever i tillegg at opplæringen utføres av sertifisert opplæringspersonell (typisk truck, kraner og personløftere).
 • CE-merket er kun ett av flere krav og brukeren må selv dokumentere og sørge for at bruken er sikker.
Krav til sikkert arbeid

Det er mange standardkrav til sikkert arbeid i form av prosedyrer og skjema. Bortsett fra Stopp og Tenk, er punktene nedenfor i praksis å anse som lovpålagte minimumskrav.

En arbeidstillatelse er et signert dokument som i visse tilfeller kreves før en arbeidsordre kan utføres. På en oljeplattform kreves det alltid arbeidstillatelser og i andre bransjer kun i varierende grad. I visse situasjoner er arbeidstillatelser som regel nødvendige:

 • Ved varmt arbeid
 • Ved arbeid i høyden
 • Ved arbeid i lukkede rom
 • Alle typer oppgaver som bedriften selv har vurdert krever arbeidstillatelse
Tillatelse varmt arbeid

Dette er et eget dokument som inneholder en sjekkliste og som er en generisk prosedyre for varmt arbeid. Kan fungere som arbeidstillatelse i seg selv eller være tilleggsdokument til ordinær arbeidstillatelse.

Sikker jobb analyse utføres i de tilfeller jobben inneholder faremomenter som krever ekstra oppmerksomhet (for eksempel kraning, arbeid i lukket rom eller en større installasjonsjobb). Jobber som utføres av kontraktører og ikke er standardjobber bør alltid ha krav om SJA. SJA er et viktig risikoreduserende tiltak som bør utføres ofte.  Består av:

 • Arbeidoppgaven brutt ned i deloppgaver
 • Faremomenter identifiseres for hver deloppgaver og risikoen vurderes. Eventuelle risikoreduserende tiltak føres opp (for eksempel avsperring).
 • Relevant verneutstyr noteres.

Bør utføres som “gruppearbeid” av alle som skal delta i oppgaven.

Stopp og Tenk

Stop og Tenk har litt ulike betegnelser, men poenget er at utførende selvstendig rett før jobben gjør en vurdering av situasjonen og oppgaven. Listen kan være relativt lang med 20-30 punkter som må tenkes gjennom. Noen punkter vil typisk være:

 • Se seg rundt og være oppmerksom på omgivelsene
 • Har jeg rett kompetanse?
 • Har jeg riktig verktøy?
 • Må utstyr isoleres?
 • Arbeid i høyden?
 • Vil andre kunne bli påvirket av oppgaven?

Ved en del oppgaver vil noen mene at en slik liste blir vel mye. I denne undersøkelsen av effekten av Stopp og Tenk, er konklusjonen utvetydig at tiden er bortkaster (Take 5 er det samme som Stopp og Tenk): Should We Cut the Cards? Assessing the Influence of “Take 5” Pre-Task Risk Assessments on Safety

LOTO (Lock Out Tag Out) må alltid benyttes for å isolere utstyr for å hindre utilsiktet start eller frigivelse av energi. Som oftest ved at alle som jobber med utstyret låser en servicebryter, ventil eller bryter med en personlig hengelås. Ved bryteren henges det også en lapp (“tag”) med hvem som har låst og annen info som kan være relevant. I mange tilfeller er det også nødvendig å teste om isoleringen faktisk fungerer. Noen velger å bruke betegnelse LOTOTO for Lock Out Tag Out Test OUT for å tydeliggjøre at Test Out er nødvendig. Det kan argumenteres for at Test Out i enkelte tilfeller ikke er nødvendig, men det er lett å undervurdere alle mulighetene for at Lock Out ikke fungerer som tilsiktet og Test Out må i prinsippet alltid utføres.

Risikoanalyser

Det er krav om at bedriften kartlegger risiko og utføres i praksis med risikovurderinger for alle arbeidsoperasjoner. I tillegg må det utføres riskovurderinger eller analyser som kan være mer omfattende ved for eksempel prosjekter som installasjon av nytt utstyr.

Avviksbehandling

Myndigheter forventer at det er et system for registrering av avvik og uønskede hendelser og at disse følges opp. Kravet er også at man kan dokumentere at avvik er fulgt opp og det er nødvendig med sporbarhet. Dette løses med et avvikssystem.

Dokumentert opplæring

Det kreves opplæring på verktøy og utstyr hvor det inngår faremomenter av betydning. Det er ikke tilstrekkelig at ansatte har trucksertifikat. De må også ha opplæring på alle spesifikke truckmodeller som de betjerner og gis vanligvis internt. En operatør som betjener en maskin eller utstyr må også ha dokumentert opplæring på dette. Så det kan fort bli mye og mange får avvik dersom dette er et punkt som tas opp ved tilsyn. Nedre grense går ved håndverktøy, men allerede ved litt kraftigere håndverktøy som vinkelslipere og borhammere er det krav om dokumetert opplæring. Her blir man nødt til å ha et system som begrenser administrasjonsarbeidet ved for eksempel å ha samme type utstyr på samme ark. Men kravene er fortsatt:

 • Individuell opplæring med dato og underskrift fra den som gir opplæring og den som mottar
 • Innhold i opplæringen. Generelle vendinger som “gjennomgang av vedlikeholdspunkter og virkemåte av utstyrets sikkerhetsinnredninger” er ikke tilstrekkelig.
 • På større utstyr må det stå spesifikt modellnummer (for eksempel ved truck). Ved ulykker er dette noe arbeidstilsynet vil etterspørre.
 • Al dokumentert opplæring, inkludert sertifisert opplæring (for eksempel personløfterbevis) må lagres slik at den raskt kan vises fram på forespørsel. Det betyr at personlige beviser må skannes og lagres.

Alle sikkerhetsdatablade må være lett tilgjengelig for alle ansatte. Formålet er at ansatte til enhver tid kan innhente informasjon om stoff som kan innebære en vis risiko. Ved ulykke er hensikten også at man kan slå opp i stoffkartoteket hvor førstehjelpstiltak er beskrevet.

Brannvernsdokumentasjon

Dette løses for de fleste ved å ha en brannvernsperm. Innholdet er intrukser ved brann, tekniske beskrivelser, organisatoriske beskrivelser og dokumentasjon omkring opplæring. I forhold til opplæring må det være en oversikt over øvelser som er avholdt og videre plan for øvelser. Personer som har deltatt i øvelser må være registrert med underskrift. Med en god og oppdatert brannvernsperm blir tilsyn enklere.

Dokumentasjon på vedlikehold

Det meste vedlikehold bør uansett dokumenteres gjennom et vanlig vedlikeholdssystem, men er et direkte myndighetskrav for mye utstyr. Gjelder for eksempel løfteutstyr, trykklufttanker, systemer med brannbar gass, hånndslokkere og brannvarslingssystemer. Her må man kunne dokumentere at  intervaller og utførelse er gjort i henhold til fastsatte myndighetskrav og leverandørens anvisninger. Arbeidsordrer utføres digitalt, men likevel vil noen inspektører ha krav om at det fysisk henger en lapp eller ligger et fysisk skjema som er underskrevet med navn og dato.

Menu

Risiko og SikkerhetKrav til sikkert arbeid

I forhold til myndigheter, så er det en del krav om utførelse av risikoanalyser, opplæring, prosedyrer og registreringer. Her er det fort gjort å komme bakpå om man ikke jevnlig følger opp og oppdaterer.

Minimumskrav til arbeidsprosesser

Dette er minimumskrav som myndigheter krever skal dokumentere at man har kontroll på risiko i forhold til sikkerhet, miljø og brann. Mange strever med minimumskravende fordi denne typen aktiviteter krever en del ressursbruk. Ofte får aktivitetene mest oppmerksomhet ved tilsyn, revisjon eller avviksbehandling. Som regel blir det for lite og man klarer da ikke å oppfylle minstekravene. Minimumskravene krever kontinuerlig oppfølging av følgende:

 • Risikoevalueringer av alle arbeidsprosesser. Hvor risikoreduserende tiltak er påkrevet, refereres det til relevant dokumentasjon i evalueringen. Risikoevaluering er her benyttet i stedet for risikoanalyse fordi det er få formelle krav til utførelsen. Her må også medvirken fra ansatte kunne dokumenteres.
 • Opprettelse av prosedyrer for sikker utførelse av arbeidsprosesser
 • Opplæring av ansatte i sikker utførelse
 • Registrering av opplæringen på individnivå (gjelder også for dokumentert opplæring). Dette har et omfang som lett undervurderes og ofte kan ikke bedrifter dokumentere opplæring tilfredsstillende.

I tillegg til å ville oppfylle myndighetskrav, så har noen også interne krav om antall skader. Her snakker vi om bedrifter som målrettet ønkser å redusere antall skader og har dette som en prioritet som ledelsen blir målt på. Minimumskravene er mye rettet mot forhold utenfor den enkelte arbeidstaker og vil ikke være nok for å redusere antall skader.

De som ønsker å lykkes med sikkerhet må også arbeide med det som er inne i hodet på ansatte. Og som vanlig vil det da være behov for et stort engagement og oppfølging fra ledelsens side.

Minimumskrav til utstyr

 • Utstyr må fysisk være CE-merket. Da har man dokumentert at produsenten har produsert en maskin som i utgangspunktet tilfredsstiller kravene i maskinforskriften. Unntaket er utstyr før 1995 – men det må uansett være sikkert i bruk og oppfylle mange av de samme kravene.
 • Sikkerhetsdokumentasjonen i forhold til bruk må være tilgjengelig.
 • Teknisk dokumentasjon må være tilgjengelig.
 • Man må ta vare på samsvarserklæringer. Ikke alt utstyr er her like viktig, men man ønsker ikke å stå uten samsvarserklæring på kritisk utstyr den dagen den trengs. Utstyr kan fortsatt være kritisk 10-20 år etter kjøp og det er ikke sikkert leverandøren da er behjelpelig.
 • Mye utstyr har krav om dokumentert opplæring og noe utstyr krever i tillegg at opplæringen utføres av sertifisert opplæringspersonell (typisk truck, kraner og personløftere).
 • CE-merket er kun ett av flere krav og brukeren må selv dokumentere og sørge for at bruken er sikker.
Krav til sikkert arbeid

Det er mange standardkrav til sikkert arbeid i form av prosedyrer og skjema. Bortsett fra Stopp og Tenk, er punktene nedenfor i praksis å anse som lovpålagte minimumskrav.

Arbeidstillatelse

En arbeidstillatelse er et signert dokument som i visse tilfeller kreves før en arbeidsordre kan utføres. På en oljeplattform kreves det alltid arbeidstillatelser og i andre bransjer kun i varierende grad. I visse situasjoner er arbeidstillatelser som regel nødvendige:

 • Ved varmt arbeid
 • Ved arbeid i høyden
 • Ved arbeid i lukkede rom
 • Alle typer oppgaver som bedriften selv har vurdert krever arbeidstillatelse
Tillatelse varmt arbeid

Dette er et eget dokument som inneholder en sjekkliste og som er en generisk prosedyre for varmt arbeid. Kan fungere som arbeidstillatelse i seg selv eller være tilleggsdokument til ordinær arbeidstillatelse.

Sikkerjobbanalyse SJA

Sikker jobb analyse utføres i de tilfeller jobben inneholder faremomenter som krever ekstra oppmerksomhet (for eksempel kraning, arbeid i lukket rom eller en større installasjonsjobb). Jobber som utføres av kontraktører og ikke er standardjobber bør alltid ha krav om SJA. SJA er et viktig risikoreduserende tiltak som bør utføres ofte.  Består av:

 • Arbeidoppgaven brutt ned i deloppgaver
 • Faremomenter identifiseres for hver deloppgaver og risikoen vurderes. Eventuelle risikoreduserende tiltak føres opp (for eksempel avsperring).
 • Relevant verneutstyr noteres.

Bør utføres som “gruppearbeid” av alle som skal delta i oppgaven.

Stopp og Tenk

Stop og Tenk har litt ulike betegnelser, men poenget er at utførende selvstendig rett før jobben gjør en vurdering av situasjonen og oppgaven. Listen kan være relativt lang med 20-30 punkter som må tenkes gjennom. Noen punkter vil typisk være:

 • Se seg rundt og være oppmerksom på omgivelsene
 • Har jeg rett kompetanse?
 • Har jeg riktig verktøy?
 • Må utstyr isoleres?
 • Arbeid i høyden?
 • Vil andre kunne bli påvirket av oppgaven?

Ved en del oppgaver vil noen mene at en slik liste blir vel mye. I denne undersøkelsen av effekten av Stopp og Tenk, er konklusjonen utvetydig at tiden er bortkaster (Take 5 er det samme som Stopp og Tenk): Should We Cut the Cards? Assessing the Influence of “Take 5” Pre-Task Risk Assessments on Safety

LOTO

LOTO (Lock Out Tag Out) må alltid benyttes for å isolere utstyr for å hindre utilsiktet start eller frigivelse av energi. Som oftest ved at alle som jobber med utstyret låser en servicebryter, ventil eller bryter med en personlig hengelås. Ved bryteren henges det også en lapp (“tag”) med hvem som har låst og annen info som kan være relevant. I mange tilfeller er det også nødvendig å teste om isoleringen faktisk fungerer. Noen velger å bruke betegnelse LOTOTO for Lock Out Tag Out Test OUT for å tydeliggjøre at Test Out er nødvendig. Det kan argumenteres for at Test Out i enkelte tilfeller ikke er nødvendig, men det er lett å undervurdere alle mulighetene for at Lock Out ikke fungerer som tilsiktet og Test Out må i prinsippet alltid utføres.

Risikoanalyser

Det er krav om at bedriften kartlegger risiko og utføres i praksis med risikovurderinger for alle arbeidsoperasjoner. I tillegg må det utføres riskovurderinger eller analyser som kan være mer omfattende ved for eksempel prosjekter som installasjon av nytt utstyr.

Avviksbehandling

Myndigheter forventer at det er et system for registrering av avvik og uønskede hendelser og at disse følges opp. Kravet er også at man kan dokumentere at avvik er fulgt opp og det er nødvendig med sporbarhet. Dette løses med et avvikssystem.

Dokumentert opplæring

Det kreves opplæring på verktøy og utstyr hvor det inngår faremomenter av betydning. Det er ikke tilstrekkelig at ansatte har trucksertifikat. De må også ha opplæring på alle spesifikke truckmodeller som de betjerner og gis vanligvis internt. En operatør som betjener en maskin eller utstyr må også ha dokumentert opplæring på dette. Så det kan fort bli mye og mange får avvik dersom dette er et punkt som tas opp ved tilsyn. Nedre grense går ved håndverktøy, men allerede ved litt kraftigere håndverktøy som vinkelslipere og borhammere er det krav om dokumetert opplæring. Her blir man nødt til å ha et system som begrenser administrasjonsarbeidet ved for eksempel å ha samme type utstyr på samme ark. Men kravene er fortsatt:

 • Individuell opplæring med dato og underskrift fra den som gir opplæring og den som mottar
 • Innhold i opplæringen. Generelle vendinger som “gjennomgang av vedlikeholdspunkter og virkemåte av utstyrets sikkerhetsinnredninger” er ikke tilstrekkelig.
 • På større utstyr må det stå spesifikt modellnummer (for eksempel ved truck). Ved ulykker er dette noe arbeidstilsynet vil etterspørre.
 • Al dokumentert opplæring, inkludert sertifisert opplæring (for eksempel personløfterbevis) må lagres slik at den raskt kan vises fram på forespørsel. Det betyr at personlige beviser må skannes og lagres.
Stoffkartotek

Alle sikkerhetsdatablade må være lett tilgjengelig for alle ansatte. Formålet er at ansatte til enhver tid kan innhente informasjon om stoff som kan innebære en vis risiko. Ved ulykke er hensikten også at man kan slå opp i stoffkartoteket hvor førstehjelpstiltak er beskrevet.

Brannvernsdokumentasjon

Dette løses for de fleste ved å ha en brannvernsperm. Innholdet er intrukser ved brann, tekniske beskrivelser, organisatoriske beskrivelser og dokumentasjon omkring opplæring. I forhold til opplæring må det være en oversikt over øvelser som er avholdt og videre plan for øvelser. Personer som har deltatt i øvelser må være registrert med underskrift. Med en god og oppdatert brannvernsperm blir tilsyn enklere.

Dokumentasjon på vedlikehold

Det meste vedlikehold bør uansett dokumenteres gjennom et vanlig vedlikeholdssystem, men er et direkte myndighetskrav for mye utstyr. Gjelder for eksempel løfteutstyr, trykklufttanker, systemer med brannbar gass, hånndslokkere og brannvarslingssystemer. Her må man kunne dokumentere at  intervaller og utførelse er gjort i henhold til fastsatte myndighetskrav og leverandørens anvisninger. Arbeidsordrer utføres digitalt, men likevel vil noen inspektører ha krav om at det fysisk henger en lapp eller ligger et fysisk skjema som er underskrevet med navn og dato.

Menu

Til topp