Korrigerende vedlikehold

« Back to Glossary Index

Korrigerende vedlikehold identifiseres lett ved å stille spørsmålet om det er oppstått en feil. Er det en feil er det også korrigerende. Under korrigerende finner man to underkategorier – utsatt korrigerende og akutt korrigerende.

Utsatt korrigerende er nyttig fordi det er en type vedlikehold som er mulig å tidsplanlegge (innbefatter også tidsbestemt vedlikehold). Er det ikke nærtstående tap eller farer, kan vedlikeholdet kategoriseres som utsatt korrigerende. Nøkkelen til å skjønne forskjellen mellom de to er tidsplanlegging. Når noe kan planlegges i tid er det mulig å være effektiv. I det øyeblikket noe haster og bryter med eksisterende planer er man ineffektiv i utførelse og medfører også ofte andre negative konsekvenser i tillegg (akutt vedlikehold). Mye vedlikehold velger man bevisst skal være korrigerende (run-to-failure) og utgangspunktet vil her være kategorien utsatt korrigerende. Det finns ikke et optimalt forhold mellom korrigerende og forebyggende. Det er kun akutt korrigerende som man generelt kan si bør minimeres, og det optimale kan gjerne være overvekt av utsatt korrigerende i forhold til forebyggende.

Akutt korrigerende er uønsket da det enten pågår vesentlig tap eller det er fare for umiddelbare tap eller økt risiko i forhold til HMS. Standarden spesifiserer at vedlikeholdet utføres “uten utsettelse”. Om noe påbegynnes innen 24 timer kan det være meningsfult å bli kategorisert som akutt korrigerende fordi feilen medfører større negative konsekvenser enn det å bryte med en fastlagt, daglig tidsplan.

Tidligere ble kategoriene uforutsett og planlagt vedlikehold benyttet som hovedkategorier og ikke forebyggende og korrigerende som i dag. Den nye standarden er bedre fordi alle aktiviteter planlegges. Selv akutt vedlikehold må planlegges, selv om den per definisjon ikke kan tidsplanlegges. Det viktige er om aktiviteter kan tidsplanlegges fordi tidsplanleggingen er mest styrende for effektiviteten i vedlikeholdsorganisasjonen og ikke om noe er uforutsett eller planlagt.

Korrektivt vedlikehold benyttes også, men er altså  ikke korrekt terminologi i forhold til standarden.

« Back to Glossary Index
Til topp