Asset management

« Back to Glossary Index

Eller industrial asset management er et overordnet begrep som omhandler styring av fysiske verdier. Det er en egen prosess med flere store del-prosesser. Produksjon og vedlikehold representerer viktige elementer, men er ikke avgrensende. Forståelse av asset management betinger en helhetlig forståelse av flere del-prosesser og er derfor mindre imøtekommende overfor en kort og klar beskrivelse. Det finns korte og konsise definisjoner (og eksempler vil bli gitt), men i sakens natur blir de veldig  kompakte og lite selvforklarende.

Asset management har stor betydning for selskapers suksess – noe som ikke nødvendigvis alltid avspeiles i utførelsen. “Industriell teknologi og driftsledelse” er den norske tittelen på Universitetet i Stavangers sin “Industrial Asset Management”-utdannelse, men uttrykket er noe tungt og synes heller ikke innarbeidet i terminologien. En annen utfordring er at asset management på engelsk mest benyttes om finansielle verdier. Uavhengig av språk er det relativt få med kompetanse på begrepet. Resultatet er at viktige sammenhenger ikke kobles riktig sammen på ledelsesnivå (se for eksempel Eguinors brann på Melkøya) og både sikkerhet og økonomi blir dårligere ute i selskapene.

Definisjonen på asset management fra ISO 55 000: “Koordinert aktivitet for å realisere verdi fra organisasjonens materielle og immaterielle verdier.” (oversatt fra “co-ordinated activity of an organisation to realize value from assets.”).

Som sagt spørs det om man blir så mye klokere av denne definisjonen alene. I det følgende gjøres derfor et forsøk på å beskrive asset management på en måte som forhåpentligvis er litt mer hjelpsom. Det vil også bli gitt et alternativ som er veldig lik ISO-definisjonen, men som likevel kan være litt nærmere en praktisk anvendelse.

I det øyeblikk et forretningsmål innbefatter å skape verdi med fysisk utstyr, blir AM en nødvendig funksjon i tillegg til funksjoner som økonomi, drift, logistikk, kvalitet osv. Årsaken er at riktig utstyr må velges i forhold til forretningsmålene og at utstyr har behov for mange støttefunksjoner. Sentralt for utstyr er levering av kapasitet. Men kapasiteten spesifisert i kjøpskontrakten oppnås kun dersom kravene til støttefunksjoner er oppfylt. Dette er implisitte krav som oftest langt overgår innkjøpsprisen i utstyrets levetid. De implisitte kravene omfatter operatører, vedlikeholdspersonale, reservedeler, verksteder, lagerplass, logistikk og infrastruktur. I tillegg trenger man opplæring, datasystemer for å håndtere utstyrsrelatert informasjon, lagerstyring, arbeidsordre og IT- og ledelsessystemer for å håndtere de mange arbeidsprosessene. Dette blir fort kompliserte prosesser som krever koordinering mellom ulike funksjoner som for eksempel økonomi, drift og vedlikehold og toppledelse. Asset management er utførelse og koordinering av alt dette. I asset management benyttes kapabilitet (capability) som et samlebegrep som dekker både utstyres kapasitet og alle støttefunksjonene som kreves for å oppnå kapasiteten. Noen anser disse støttefunksjoner (spesielt vedlikehold!) nesten som noe irriterende og som bør minimeres. Det tilsvarer å redusere trykket i trykkluftsystemet fra 6 til 4 bar  og forvente at utstyret fortsatt produserer som forventet, uaktet at 6 bar er spesifisert i utstyrsdokumentasjonen.

Nedenstående liste er primæroppgaver innen AM, og en del av oppgavene krever involvering fra andre funksjoner, primært produksjon, økonomi, vedlikehold og toppledelse.

 • Etablere business cases og være en viktig link mellom toppledelsen og de operative avdelinger. Asset management skal ha en fot i hver leir og skal kunne kommunisere med toppledelse og andre organisasjoner også utenfor produksjons- og vedlikeholdsavdelingene. Det krever kompetanse til å formulere seg i et økonomisk språk og, ikke minst, vite hva som er relevant i forhold til mottakeren. Det er vanskelig å forestille seg en nøkkelrolle i asset management uten teknisk bakgrunn og teknisk erfaring.
 • Etablere overordnede og langsiktige planer for utstyret over hele levetiden. Som en del av den langsiktige planen inngår at det eksisterer en vedlikeholdsplan – dog uten at asset management-funksjonen involverer seg direkte i spesifikke vedlikeholdsplaner.
 • Ved større anskaffelser spesifiseres de nødvendige kapabiliteter i selskapet. Dette tjener 2 formål:
  • Gjøre riktige valg i design og innkjøp for å oppnå laveste livssykluskostnad. Livssykluskostnader er enorme og har stor betydning for selskapets overlevelsesevne. Innkjøpsprisen er som regel kun den lille toppen av isfjellet.
  • Gjøre selskapet i stand til faktisk å oppnå forventet produksjonskapasitet ved å oppfylle utstyrets krav til selskapets kapabilitet
 • Ansvar for hele livssyklusen med utarbeidelse av investeringsgrunnlag, spesifikasjoner, installasjon og igangkjøring, behov i driftsfase, oppfølging og forbedringer i driftsfase og avhending.
 • Utvikle og være ansvarlig for bedriftens vedlikeholdsstrategi
 • Ansvarlig for dimensjonering av vedlikeholdsstøtte i forhold til verksteder, lager, reservedeler og annen infrastruktur som er nødvendig i driftsfasen.
 • Ansvarlig for utstyrsrelatert data og utstyrsrelaterte it-systemer – hovedsakelig CMMS.
 • Ansvarlig for prestasjonsmåling og oppfølging relatert til teknisk utstyr og arbeidsprosesser.
 • Ansvar for større utstyrsrelaterte innkjøp.
 • Ha overblikk over tilstanden på utstyr på kort og lang sikt og sørge for at utstyrets og organisasjonens evne er tilstrekkelig for å imøtegå krav om kapasitets, kvalitet osv.
 • Sørge for å ha overblikk over relevante lover og myndighetskrav og sikre at utstyr og arbeidsprosesser er i samsvar.
 • Risikoanalyse, teknisk sikkerhet, personell sikkerhet, økonomi, miljø, brann.
 • Være en viktig link mellom produksjon, vedlikehold, økonomi, salg, logistikk og toppledelse. Her kreves en innsikt i selskapets indre virksomhet for å kunne balansere de ulike behov og motstridende interesser.
Definisjon asset management

På bakgrunn av ovenstående vil en litt mer praktisk definisjon være: Koordinert styring av fysiske verdier i hele livssyklusen for å imøtekomme bedriftens selskapsmål.

For de som har adoptert en systemtenking (og det bør alle), blir dette til: ledelse av de gjensidige avhengige relasjoner som eksisterer for å kunne oppnå ønsket resultat. Ikke akkurat en operasjonell definisjon som umiddelbart gjør nytte for seg, men den er likevell sann fordi alle prosesser påvirker hverandre i en organisasjon. Derfor vil alle grenser som settes mellom for eksempel produksjon, administrasjon og innkjøp være abstrakte størrelser som ikke eksisterer i en praktisk virkelighet. For ikke å bli sittendes fast i et akademisk gjørmehull, setter vi likevel grenser og stykker elefanten opp i spiselige biter som gjør ledelse av en organisasjon praktisk mulig. I forhold til asset management, så trekkes grensen rundt de prosesser som har størst innvirkning på utstyrets kapabilitet. Kapabiltet dekker som tidligere nevnt både utstyrets evne til å levere, og alle støttefunksjonene som må til for at utstyret kan levere. I tillegg utvides AM til å omfatte hele utstyrets livssyklus for å understreke at de viktigste prosessene langt fra kun tilhører driftsfasen. Derfor kan asset management heller ikke avgrenses med funksjonelle enheter som innkjøp eller vedlikehold. I stedet består avgrensningen kun av de mest relevante prosesser – uansett hvor de end måtte være i organisajonen. “Mest relevant” er ikke en objektiv størrelse, men retningslinjene for kriterier er beskrevet tidligere i teksten. AM er  sannhet interdisiplinært. Til slutt, for å kunne definere asset management som et system, må det være et formål med systemet, og formålet vil da være å nå selskapsmålene. Med systemtenkning som utgangspunkt, blir definisjonen: ledelse av de gjensidige avhengige relasjoner som eksisterer for å kunne oppnå ønsket resultat, avgrenset at de relasjoner som har størst innvirkning på produksjonsmidlernes kapabilitet.

Uanset om utgangspunket er systemtenkning eller definisjoner som er mer like ISO sin, så består definisjonen av 3 nøkkelkomponenter: Koordinert styring, livssyklus og selskapsmål.

 1. Koordinert styring er med fordi asset management består av mange ulike områder som må koordineres sammen for å oppnå gode resultater. Alle emner på pålitelighet.no er eksempler på slike områder. Vanligvis er styringen og koordineringen på områdene for svak og resultatene blir derav. Ledelse kan også med god samvittighet erstatte koordinert styring.
 2. Livssyklus fordi koordineringen ikke blott er viktig i driftsfasen, men også i forhold til nye investeringer. Både langsiktige planer og investeringsbeslutninger i forhold til type utstyr og spesifikasjoner er viktige for bedriftens langsiktige resultater. Fasen med avvikling av gammelt utstyr er et mindre område, men hører også under asset management. Driftsfasen er størst i både i omfang og ressursbruk, og både vedlikehold og produksjon inngår i asset management.
 3. Selskapsmålene er poenget med det hele. Selskapet må skape verdi og krever effektive prosesser som stiller krav til produksjonsmidlenes yteevne og andre områder som kvalitet, sikkerhet og miljø. Og alt må være rettet mot å imøtekomme bedriftenes overordnete mål og planer.

Vil du vite mer om asset management?

 • Uptime av Campell & Reyes-Picknell er en klassiker og passer fint til nattbordet. Er interessen relativt ny, er denne et must.
 • Asset Management Excellence av Campbell, Jardine & McGlynn er på samme hylle som Uptime – god, engasjerende og rensket for akademisk fyllstoff.
 • Asset Management av Alan Wilson er som å fordøye en murstein. Denne er mye mer omfattende end Uptime og Asset Management Excellence og går grundig til verks med alle prosesser som utgjør asset management. Boken er til tider plaget av dårlig akademisk språk fra noen av bidragsyterne (boken består av tekster fra ulike forfattere). Det sniker seg derfor inn en mistanke om at ikke alle bidragsytere har en dyptgående forståelse for hvordan teorien fungerer i praksis.
 • Physical Asset Management av Hastings er innholdsmessig på linje med Wilson`s Asset Management, men det er lagt mer jobb i teksten og den kobler teori og praksis mye bedre. På samme måte som Wilson´s Asset Management, begir boken seg ut på en krevende oppgave og forsøker å gape over absolutt alt. Boken har lite tekst per side som sannsynligvis er for å kunne blåse opp prisen. Likevel lykkes den muligvis best i å gi den mest relevante beskrivelse av nevnte bøker.
« Back to Glossary Index
Til topp